PRŮVODCE KOMISE MEZINÁRODNÍCH ROZHODČÍCH PRO FLERET

 

I. DOBRÁ ZNALOST PRAVIDEL

1. Neznalost pravidel neomlouvá.

2. Ve fleretu: Jednoduchý útok přímý nebo nepřímý je uskutečněný správně, pokud napínání ozbrojené paže s hrotem ohrožujícím platný povrch předchází začátek výpadu anebo fleše. (t.56. 1)

3. Zbraň se používá pouze jednou rukou; šermíř nemůže změnit ruku dokonce zápasu vyjma případu, že by to dovolil rozhodčí v případě zranění ruky nebo paže. (t.16)

4. Zásahy na neplatný povrch se považují za platné, nahradí-li šermíř neobvyklým postojem povrch platný povrchem neplatným. Vrchní rozhodčí se může dotázat postranních rozhodčích, ale sám musí rozhodnout, zda je zásah platný či ne. (t.49)

5. Rozhodčí vykonává svoji funkci za pomoci přístroje, který automaticky zaznamenává zásahy, a s případnou pomocí dvou postranních rozhodčí, kteří dohlížejí na používání neozbrojené paže a ruky, nahrazování platného povrchu, zásahy do země při kordu, inverzi linie ramen ve fleretu, boční vystoupení a přestoupení koncové čáry planše anebo každou jinou chybu, kterou stanovují tato Pravidla. (t.36)

6. V případě, že rozhodčí zjistí v průběhu boje, že jeden ze šermířů používá neozbrojenou paži a ruku, nahrazuje nebo kryje platný povrch neplatným, může požádat o pomoc dva neutrální postranní rozhodčí, které však jmenuje Technické ředitelství. Tito postranní rozhodčí postavení po stranách planše sledují každý jednoho šermíře a dávají znamení, zdvihnutím ruky anebo na dotaz rozhodčího, o použití neozbrojené paže nebo ruky, krytí anebo nahrazování platného povrchu neplatným (t.49, t.114, t.116, t.120).

Rozhodčí má právo dát šermířům pokyn k výměně místa, aby šermíř, který se dopouští uvedených přestupků, nebyl k němu otočený zády. (t.23)

7. Doba odpočinku, kterou je třeba poskytnout šermíři mezi dvěma po sobě následujícími zápasy ve skupině, je 3 minuty. Mezi dvěma zápasy přímé eliminace toho samého šermíře musí mu být poskytnut odpočinek 10 minut. (o.16 a o. 26)

8. V případě selhání časomíry anebo omylu časoměřiče musí rozhodčí sám odhadnout zbývající čas boje. (t.32)

9. Rozhodčí anebo Technické ředitelství, z titulu své funkce anebo na požádání oficiálního delegáta FIE anebo Organizačního výboru, rozhodne o vykázání z místa soutěže s anebo bez výstrahy každého, kdo by posunky, postoji anebo slovy rušil pořádek (Řád) anebo dobrý průběh soutěže. (t.83)

 

10. Šermíři se musí, úplně vystrojeni materiálem odpovídajícím Pravidlům (viz.t.43-45) a připraveni na zápas, dostavit včas a na stanovené místo před začátkem skupiny, utkání anebo zápasu, anebo v stanoveném čase ke kontrole materiálu před svým zápasem (viz.t.44), stejně jako během soutěže při každé výzvě rozhodčího.

Musí se dostavit na planš k vybojování zápasu s dvěmi zbraněmi (jedna na výměnu) a dvěma osobními šňůrami (jedna na výměnu) odpovídajícími pravidlům a v dokonalém funkčním stavu (viz.t.45, t.114, t.116, t.120).

od 2007 UŽ NEPLATÍ - Během utkání družstev v případě úmyslné anebo neúmyslné změny pořadí zápasů v utkání, družstvo, které způsobilo změnu, prohrává utkání. (t.86)

11. V průběhu střetnutí může kapitán některého družstva požádat o nahrazení jednoho šermíře náhradníkem určeným před začátkem střetnutí. Tato výměna se může uskutečnit až po ukončení štafety. Nahrazený šermíř se nesmí již vrátit na planš v tom samém střetnutí, a to ani v případě zranění anebo vis major. Oznámení o výměně člena družstva, které musí být zaznamenáno rozhodčím pro Technické ředitelství a sděleno kapitánovi soupeřova družstva, musí být uskutečněno před začátkem štafety předcházející následující štafetu šermíře, který má být vystřídán.

Dojde-li k nehodě během štafety, která následovala po žádosti kapitána o změnu, může kapitán tuto změnu anulovat. Pokud kapitán soupeřova družstva též požádal o změnu, tato změna se může uskutečnit anebo anulovat. (o.44. 10)

12. Pokud rozhodčí rozhodl o akci, jeho rozhodnutí je neodvolatelné. Proti jakémukoliv rozhodnutí rozhodčího ”týkajícího se akce” není možno protestovat (čl.t.95/c, t.96/b). (t. 96 a t.122)

13. Všechny výstrahy (žluté karty), trestné zásahy (červené karty) a vyloučení ze soutěže (černé karty), stejně jako skupina, do které patří, musí být uvedeny v zápisu zápasu, skupiny anebo utkání. (t.114)

14. Reklama: Počet log na šermířském obleku nesmí být vyšší než 4. Celková plocha log nesmí překročit 500 cm čtverečných.

15. Vzít na vědomí doporučení komise rozhodčích.

 

II. POUŽITÍ PRAVIDEL V PRAXI

1. Řada rozhodčích si zjednodušuje pravidla - dbát důsledného dodržování pravidel !!

2. Řada rozhodčích používá jiný výklad než správný !!

3. Hlídat srážky a vždy postihovat !!

Upozornění: Vidíte-li začátek útoku, to ještě není vše, nutno uplatnit všechna pravidla !!

 

III. ZAJIŠTĚNÍ VHODNÝCH PODMÍNEK

1. Nutno se vyvarovat hmotných a lidských překážek

2. Těžko se bojuje proti poznámkám z tribuny

3. Jediný, kdo může uplatnit reklamaci, je šermíř sám (případně kapitán družstva v soutěži družstev) a to zdvořile !!

4. Jakákoliv gesta a nezdvořilosti vedou k vyloučení !!

 

IV. ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI

1. Někteří rozhodčí podceňují nutnou bezpečnost

2. Kontrolovat vybavení:

Maska 1600N !!

Spodní vesta 800N !!

Límec masky vhodně chrání krk !!

Blůza musí překrývat kalhoty o 10 cm !!

Nebát se odmítnout nevhodné oblečení !!

3. Podcenění vede k laxnímu přístupu a ohrožení bezpečnosti !!

 

V. BÝT PŘIPRAVEN FYZICKY

1. Sledování zápasu - chůze podél planše - fyzicky namáhavé

2. Použití paží !!

3. Sledování jednotlivých akcí šermířů

4. Pokud i dobrý rozhodčí vypadne na nějaký čas z praxe, po návratu se, i nechtěně, dopouští omylů !!

 

VI. BÝT PŘIPRAVEN PSYCHICKY

1. Soustředěnost, pevnost v rozhodování ( nezaměňovat s autoritativností ! )

2. Pozornost

3. Kontrola vybavení

4. Okamžité rozhodování

5. Zůstat chladnokrevný za každé situace

6. V případě napětí znovu, pomalu a jasně vysvětlit akci !

7. Nebýt příliš autoritativní směrem k šermířům

8. Šermíř může být i upřímný, nesouhlasit, ale nesmí překročit zdvořilou míru

9. Doporučujeme vstoupit do kontaktu se šermíři před zahájením zápasu, upozornit na co bude kladen důraz, připomenout pravidla

10. Snížení napětí

11. Zisk sympatického náhledu

 

VII. RESPEKTOVAT ŠERMÍŘE - VĚNOVAT SE MAXIMÁLNĚ AKCÍM

1. Respekt: pocit v průběhu trvání zápasu je vzájemný, kdy práva a povinnosti jsou brána vážně (teoreticky i prakticky)

2. Přesnost a správná plnění povinností u šermířů stejně jako u rozhodčího

3. Postoj a vystupování rozhodčího je velmi důležité !!

4. Nebýt za každou cenu shovívavý

5. Dbát linie viditelnosti - akce, světla, pohyb !!

 

 

VIII. NĚKOLIK DOPORUČENÍ KOMISE ROZHODČÍCH

Řadu otázek vyvolávají nasledující situace:

1. Dvě akce na čepel uskutečněné ve stejném čase ve středu čepelí zbraní - kdo má právo ?

Prioritu dát vždy útoku ! (jeden útočí odrazem a druhý současně kryje)

2. Po analýze zbraní, při následujícím pořadí:

1. Útok

2. Kryt

3. Pokračování útoku (rimesa)

4. Pokračování odbodu: bez návratu na střeh

 

Prioritu dát vždy pokračování útoku !

3. Po analýze zbraní, při následujícím pořadí:

1. Útok

2. Protiútok

3. Pokračování útoku (rimesa)

4. Pokračování protiútoku

 

Prioritu dát vždy pokračování útoku !

 

4. Pozice v lince: Postavení šermíře, v kterém ozbrojená natažená paže ohrožuje hrotem platný povrch soupeře (t.56, t.60, t.76, t.80). (t.10)

T.j. Linka v pozici statické, v pohybu vpřed nebo vzad.

Je-li správně, provedena má prioritu !

 

5. Obecně vzato: Současné akce. Sledovat vývoj hrotu !

Průběžné napínání paže má prioritu !

 

IX. ZÁVĚR

1. Nikdy tento výtah nemůže nahradit pravidla, ale může pomoci těm, kteří váhají při rozhodování !

2. Doporučujeme přečíst tuto příručku před každou soutěží (čte se 7 minut)

3. Čtěte dvakrát před spaním !!

4. Ráno budete jistější při rozhodování